• Vijesti
  • Objavljeno
  • Pročitano 52 puta

Program škole prevencije

U sklopu projekta Centar podrške za ovisnike i osobe u riziku (kodni broj: UP.02.2.2.06.0038) nastao je program Škole prevencije. Program Škole prevencije bit će korišten u provođenju Škole prevencije. Škola prevencije održat će se u četiri turnusa (trajanje turnusa je pet dana). Škola prevencije namijenjena je mladim osobama u riziku i mladim osobama kojima je izrečena sigurnosna mjera, a po dva turnusa održat će se u Zagrebu i Splitu.Prevencija problema u ponašanju i promocija mentalnog zdravlja je područje koje se u svjetskim razmjerima sve intenzivnije razvija i to pod zajedničkim nazivnikom prevencijskih znanosti.

Prema Bašić (2009: 94), prevencija je ''kompleksan proces i sveobuhvatna strategija utemeljena na razumijevanju čimbenika koji dovode do problema u ponašanju te razumijevanju mogućih varijacija tih čimbenika među pojedincima, skupinama, zajednicama, etničkim skupinama i skupinama u različitim razinama rizika''.

Bašić, Ferić i Kranželić (2001) opisali su model prevencije shematski prikazan kao piramida koju čine primarna, sekundarna i tercijarna prevencija.

a.jpg

Baza, koju čini primarna prevencija odnosi se na ulaganje u ukupnost kvalitete življenja cjelokupne populacije jedne zajednice kroz redovite socijalne i druge zajednice organizirane za zadovoljavanje potreba djece, mladih i odraslih osoba. Cilj primarne prevencije je „smanjenje budućih pojavljivanja novih slučajeva  emocionalnih i poremećaja u ponašanju te mentalnih bolesti, a usmjerena je prema populaciji koja nema tih problema, to jest, kod kojih postojeći skup rizičnih i zaštitnih čimbenika ne determinira ponašanja označena rizičnim“ (Gregov, 2016;10). Možemo kazati da je ovdje riječ o proaktivnim aktivnostima jer se događaju prije nego se pojavi problem i fokusiraju se na smanjivanje pojavljivanja rizičnih oblika ponašanja ili stilova života  (Bašić, Ferić i Kranželić, 2001).

Na drugoj razini piramide nalazi se sekundarna prevencija koja se još naziva i ciljana prevencija, odnosno razlučiti programi ranih intervencija. Uključuje ulaganje i osnaživanje „specifičnih programa za specifične uzorke rizične populacije ili populacije kod koje se zbog rizičnih uvjeta i postojanja rizika problemi na planu ponašanja tek očekuju ili su jako vjerojatni“ (Gregov, 2016;10). Na vrhu piramide smjestila se tercijarna prevencija i ona podrazumijeva ulaganje u specifične programe i intervencije za uzorak djece, mladih i odraslih osoba s već razvijenim poremećajem u ponašanju.

Shodno navedenom, Bašić (2009) je predložila tri tipa prevencije – univerzalna, selektivna i indicirana preventivna intervencija. Univerzalne preventivne aktivnosti namijenjene su općoj populaciji i primjenjive su na sve sudionike neke skupine. Više su integrirane u socijalni kontekst te ne utječu samo na ciljanu skupinu, nego i na buduće generacije djece kroz promjene u kontekstu i socijalizacijskom procesu.  Selektivne preventivne intervencije usmjerene su na pojedince ili skupne koje su u riziku za razvoj poremećaja u ponašanju. Uključuju i roditelje te rane programe u djetinjstvu, školi i zajednici. Indicirane preventivne intervencije namijenjene su visokorizičnim pojedincima kod kojih je identificiran minimalni simptom nekog poremećaja, ali za koji još nije dosegnut dijagnostički kriterij (Gregov, 2016).

Program škole prevencije možete preuzeti na mrežnoj stranici projekta - https://mobilni-tim.com/program-skole-prevencije/

Izvori:

-              Bašić, J. (2009). Teorije prevencije: prevencija poremećaja u ponašanju i rizičnih ponašanja djece i mladih. Zagreb. Školska knjiga.

-              Bašić, J., Ferić, M. i Kranželić, V. (2001). Od primarne prevencije do ranih intervencija. Zagreb. Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta.

-              Gregov, E. (2016). Uloga škole kao zaštitnog čimbenika u prevenciji poremećaja u ponašanju djece i mladih. Rijeka.Filozofski fakultet. Sveučilište u Rijeci.

Poslijednja izmjena dana Petak, 02 Listopad 2020 13:36
(0 glasova)
Korištenjem ove web stranice pristajete na upotrebu kolačića u skladu s ovom Obavijesti o kolačićima. Ako ne pristajete na upotrebu ovih kolačića, molimo onemogućite ih.